Baal HaTanya

SKU: 3311

150

Additional information

Dimensions 21 × 29.7 cm

Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman of Liadi, tzaddik, portrait, Gedolei Israel, Rabbenu HaZaken, Baal Shulchan Aruch HaRav, Chabad Chassidut, Der Litvak, Rabbi Hamgid of Liuzana, Tanya, Rabbenu HaGadol